Make your own free website on Tripod.com
List of Malyavanthams'
Challapillaiah
 
Thippaiah Setty
Lakshmikanthamma (Moved from Singri Family)
Sathayanarayana (M. S. Narayana)
Vinodalaksmi (Moved from )
Prasannakumar (Prasad)
Vasavamba (Moved from)
Saraswathamma (Moved to Oleti Family)
Kamakshamma (Moved to Kalangi Family)
Ranganath
Kamala (Moved from)
Ramanath
Shylakumari (Moved from)
Krishnamurthy
Saroja (Moved from Belagodu Family)
Jayalakshmi (Moved to Rajanahalli Family)
Nanjundaiah
Shakunthala (Moved from)
Shankar (Shankar Bond)
Nagamani (Moved from )
Nagaraja Babu
Mahalakshmi (Moved from )
Vijayalaksmi (Moved to Kalangi Family)
Kavitha
Navin
Vishwanath
Durgesh
Bagyalaksmi
Kishore
Rajashekar
Abhishek
Amruth
Sandeep
Shashank
Girish
Yogish
Moksha Pradaini
Sri Raksha
Krishnaih Setty
Rathnamma (Moved from)
Sundra
Vishalakshi (Moved to )
Padma (Moved to)
Nanjaraj
Vishvanathaiah
Ramlakshmi
Jagannath
Nagaraj
Saroja
Chandraiah Setty
Chandramma